ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามรายละเอียดดังนี้