คำสั่งโรงเรียน

เลขที่คำสั่งคำสั่งโรงเรียน
138/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
126/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
125/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๒, ม.๓, ม.๕, ม.๖ และจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
120/2564ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
117/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
115/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2564
113/2564คำสั่งโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔
109/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (สิงหาคม – ตุลาคม)
108/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
100/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
082/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
079/2564แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (ออนไลน์) ประจําปีการศึกษา 2564
075/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเฉพาะทาง (Pre-MEP) ปีการศึกษา 2564
071/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (พฤษภาคม – กรกฎาคม)
068/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
052/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
045/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู
032/2564แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
030/2564แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
029/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
022/2564แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม Our Seoul (Online) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
017/2564ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
013/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กุมภาพันธ์– เมษายน)
010/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Chinese Spring Festival ONLINE ประจำปีการศึกษา 2563
003/2564 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
002/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
001/2564 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
273/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าหน้าสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
272/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
271/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
270/2563 คำสั่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
251/2563แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563
214/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตราฐานฯ
164/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตราฐานฯ