คำสั่งโรงเรียน

เลขที่คำสั่งคำสั่งโรงเรียน
166/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565
163/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2565
153/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English ONE Day Camp) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง Pre-MEP
151/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
149/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Nihon Nomatsuri ประจำปีการศึกษา 2565
148/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT) ประจำปีการศึกษา 2565
147/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความถนัดทางเกาหลี(TOPIK) ประจำปีการศึกษา 2565
135/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
134/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม Social Audition “เซียนสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565
131/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
132/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕(เพิ่มเติม)
130/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565
127/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม”วันงดสูบบุหรี่โลก 2565″
120/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
114/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
112/2565แต่งตั้งครูประจำคณะสีและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5
108/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2565
107/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2565
105/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ
104/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2565
098/2565แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
088/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
086/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ปีการศึกษา 2565
072/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (พฤษภาคม – กรกฎาคม)
064/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา2565
058/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
049/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา2564
048/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา2564
045/2565แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
044/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไข)
042/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 泰国青少车•知行贵州”交流項目 ค่ายอบรมภาษาจีนออนไลน์ระดับเยาวชน รุ่นที่ 2 ของ กรมการศึกษา มณฑลกุ้ยโจว ร่วมกับมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2564
040/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ประจำปีการศึกษา 2565
036/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อทุนปริญญาตรี ศูนย์รับสมัครภาคกลางโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564
028/2565แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันในสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
023/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
017/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับรองผู้อํานวยการโรงเรียน
010/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประจำปีการศึกษา 2564”
009/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กุมภาพันธ์ – เมษายน)
001/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Chinese Spring Festival ประจำปีการศึกษา 2564
203/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการสอบวัดผลระดับความถนัดทางภาษาจีน(HSK) ประจำปีการศึกษา 2564
202/2564แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์วันครู (รูปแบบออนไลน์)
201/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
200/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
188/2564แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564
181/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
173/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน
170/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Our Seoul (Online) ประจำปีการศึกษา 2564
158/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (พ.ย.64-ม.ค.65)
157/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
156/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน
152/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔
147/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักเรียนในการฉีดวัคซีน Pfizer
145/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
141/2564แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19
138/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
126/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
125/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๒, ม.๓, ม.๕, ม.๖ และจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
120/2564ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
117/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
115/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2564
113/2564คำสั่งโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔
109/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (สิงหาคม – ตุลาคม)
108/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
100/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
082/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
079/2564แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (ออนไลน์) ประจําปีการศึกษา 2564
075/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเฉพาะทาง (Pre-MEP) ปีการศึกษา 2564
071/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (พฤษภาคม – กรกฎาคม)
068/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
052/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
045/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู
032/2564แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
030/2564แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
029/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
022/2564แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม Our Seoul (Online) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
017/2564ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
013/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กุมภาพันธ์– เมษายน)
010/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Chinese Spring Festival ONLINE ประจำปีการศึกษา 2563
003/2564 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
002/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
001/2564 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
273/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าหน้าสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
272/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
271/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
270/2563 คำสั่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
251/2563แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563
214/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตราฐานฯ
164/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตราฐานฯ