คำสั่งโรงเรียน

เลขที่คำสั่งคำสั่งโรงเรียน
082/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
079/2564แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (ออนไลน์) ประจําปีการศึกษา 2564
075/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเฉพาะทาง (Pre-MEP) ปีการศึกษา 2564
071/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (พฤษภาคม – กรกฎาคม)
068/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
052/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
045/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู
032/2564แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
030/2564แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
029/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
022/2564แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม Our Seoul (Online) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
017/2564ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
013/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กุมภาพันธ์– เมษายน)
010/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Chinese Spring Festival ONLINE ประจำปีการศึกษา 2563
003/2564 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
002/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
001/2564 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
273/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าหน้าสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
272/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
271/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
270/2563 คำสั่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
251/2563แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563
214/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตราฐานฯ
164/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตราฐานฯ