คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียน

ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายต่อต้าน ธารีเกษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ