คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียน

ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายรังสันติ์ โพธิราช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายต่อต้าน ธารีเกษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ