คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียน

ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายรังสันติ์ โพธิราช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายปัญญา ร่างใหญ่
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายต่อต้าน ธารีเกษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล