กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติดต่อชีวิตและสังคม
จึงขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติด” ปีการศึกษา 2564

ตัวอย่างชิ้นงาน https://drive.google.com/drive/folders/1hNPEmTPxXPpUTH_4GUgKg1rxR7sEBfLZ?usp=sharing