กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้ดำเนินงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ ในการนี้ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จึงขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก 2564 ที่ https://forms.gle/2dPBUybFjVXnRszL7