กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานตัว 
ทุกห้อง วันที่ 14 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น

มอบตัว
ห้อง 1-5 วันที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น.
ห้อง 6-10 วันที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น.