การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในรูปแบบOn-siteและOnlineภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School

25641124_ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่-2