พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

The Excellent Youth of 2018 จัดโดย สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย ชั้น 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2561

      โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยนำเงินรายได้มาพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

กิจกรรมรักคณิต คิดให้เป็น

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 26561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้จัดกิจกรรม “รักคณิต คิดให้เป็น” ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยมี ผอ.ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ เป็นประธานในครั้งนี้