ประชาสัมพันธ์ การประชุมภายใต้กรอบสมัชชาสภารัฐอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly – AIPA) ในปี ๒๕๖๒

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชาสภารัฐอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly – AIPA) ในปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๑. การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๒ (AIPACODD) วันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ๒.การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร และ ๓. การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ วันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร อ่านเอกสารเพิ่มเติม  

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ )

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ) โดยมีกำหนดการดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ รับสมัคร – ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๒๓ – วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สอบคัดเลือก – วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศผลและรายงานตัว – วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบปฏิบัติ ๑.  ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัคร online ใน www.bangkok2.org เมื่อกรอกขอมูลครบแล้วให้พิมพ์ใบสมัคร Online เพื่อนำมาใช้สมัครห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ๒.  ในวันที่มาสมัครที่โรงเรียนผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง ภายในวันและเวลาที่กำหนด […]

หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

    ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีข้อสั่งการให้โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หยุดเรียน เนื่องจากมลพิษทางอากาศ เพื่อลดเหตุอันตรายต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในการนี้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้ ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00น. ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มาทดสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติ(O-NET) วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ตามปกติ หากมีการปิดเรียนเพิ่มเติม โรงเรียนจะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 หลังเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ตามเอกสารดังนี้ 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ “ฤทธิยะวรรณาลัย๒ ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0”

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ “ฤทธิยะวรรณาลัย๒ ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่  31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงผลงานวิชาการ การออกบูธของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ การแสดงศักยภาพ กิจกรรมสุดสนุกอื่นๆ พร้อมกับการแข่งขันชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ มากมาย ใบสมัคร – https://goo.gl/forms/5ekTQbg9vd3CwFY92 (ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562) รายละเอียดการแข่งขัน – https://drive.google.com/file/d/1MdvO_f-pkDtQ1JUtl3-9o_hcxPjt9wR-/view?usp=sharing   ติดต่อผู้ประสานงาน โทร 086-9950580 ,  095-3844812