“ทีมสาคเรศสินธุชลาลัย” เยาวชนผู้พัฒนาบอร์ดเกม “ศศสถาน” จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้รับ “รางวัลชมเชยTeam Commitment Award” พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท เป็นรางวัลสำหรับทีมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนในทีม

จัดแสดงผลงานบอร์ดเกม “ศศสถาณ” ในงาน Games & Learn Festival

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ นำนักเรียนเข้าร่วมจัดแสดงผลงานบอร์ดเกม “ศศสถาณ” ที่ได้จัดทำขึ้น Theme โลกของเด็กมัธยม ในงาน Games & Learn Festival ภายใต้โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม การสนับสนุนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ “ระดับภูมิภาค”

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ “ระดับภูมิภาค”

รายงานผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบบอร์ดเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ชือเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบบอร์ดเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชื่อผู้วิจัย         นายนพล  สระแก้ว สาขาวิชา        คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา      2560 บทคัดย่อ จากประสบการณ์ที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ทำการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20202 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 ถึงปัจจุบัน นั้น เนื้อหาของรายวิชาเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี ผู้รายงานจึงได้คิดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ดเกม เป็นสื่อในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาโดยเริ่มทดลองตั้งแต่    ปีการศึกษา 2557 และแก้ไขปรับปรุงทดลองเรื่อยมาจนปีการศึกษาปัจจุบัน  การพัฒนาตัวบอร์ดเกมครั้งนี้ผู้รายงานได้ใช้กระบวนการ Design thinking ร่วมกับรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development : R&D )  และได้ทำการศึกษาถึงผลการใช้บอร์ดเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมที่สร้างขึ้นโดยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 80/80 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บอร์ดเกม ทำการทดลองใช้บอร์ดเกมกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 44 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า พบว่าเมื่อนักเรียนจำนวน […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่ 67  ในกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมการสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4 – ม.6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่ 66

  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่ 66  ในกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมการสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4 – ม.6