ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 ครั้งที่ 2

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2  วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 09.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 คลิกที่นี่ 

ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2  วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 คลิกที่นี่

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ประเภทสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบรวมกับคะแนน O-NET (ห้องเรียนทั่วไป)  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  และทำการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  แล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว  มา รายงานตัวในวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณา ๒ สำหรับรายชื่อนักเรียนตัวสำรอง โรงเรียนจะประกาศรายชื่อทดแทนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์ในการรายงานตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้

ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.1

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้   ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.1 คนที่ เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 1 06430174 เด็กชาย ธนกร แสงดาว สำรองลำดับที่ 1               ให้นักเรียนตัวสำรองลำดับที่ 1   เข้ารายงานตัวที่ห้องวิชาการ   วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบ รวมกับคะแนน O-NET (ห้องเรียนทั่วไป) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และทำการสอบคัดเลือกในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น     บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้       ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒      สำหรับรายชื่อนักเรียนตัวสำรอง โรงเรียนจะประกาศรายชื่อทดแทนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์ในการรายงานตัว ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑      […]

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ) รอบ 2 โดยมีกำหนดการดังนี้

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนที่มีแผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม และประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้เต็มตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนแล้วนั้น     บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น  ม.๑  จำนวน ๗ ห้อง  รับ  ๒๘๐ คน  ระดับชั้น  ม.๔  จำนวน ๘ ห้อง  รับ  ๓๒๐ คน    [restabs alignment=”osc-tabs-center” responsive=”false” tabheadcolor=”#1e73be”] [restab title=”ระดับชั้น ม.๑” active=”active”] ประกาศเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ม.๑           ๑. ห้องเรียนปกติ               ๑.๑ จำนวนที่รับตามแผนจำนวน ๗ ห้อง  ห้องละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ คนแบ่งออกเป็นนักเรียนในพื้นที่จำนวน ๑๑๒ คน และนักเรียนนอกพื้นที่จำนวน […]