แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนที่มีแผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม และประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้เต็มตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนแล้วนั้น     บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น  ม.๑  จำนวน ๗ ห้อง  รับ  ๒๘๐ คน  ระดับชั้น  ม.๔  จำนวน ๘ ห้อง  รับ  ๓๒๐ คน    [restabs alignment=”osc-tabs-center” responsive=”false” tabheadcolor=”#1e73be”] [restab title=”ระดับชั้น ม.๑” active=”active”] ประกาศเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ม.๑           ๑. ห้องเรียนปกติ               ๑.๑ จำนวนที่รับตามแผนจำนวน ๗ ห้อง  ห้องละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ คนแบ่งออกเป็นนักเรียนในพื้นที่จำนวน ๑๑๒ คน และนักเรียนนอกพื้นที่จำนวน […]