แนะนำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ทิศทางการจัดการศึกษา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการรับนักเรียนของสหวิทยาเขตวิภาวดี (สังกัดกรมสามัญการศึกษาเดิม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เกินจำนวนจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 และรับนักเรียนปีการศึกษา 2546 เป็นปีแรก จำนวน 306 คน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่เรียบร้อย จึงได้ฝากนักเรียนโรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ให้เรียนที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยไปก่อน จนกว่าอาคารเรียนถาวรและอาคารประกอบอื่นๆ จะแล้วเสร็จ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวรจำนวน 2 หลัง ภายในพื่นที่ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นการรับสมัครนักเรียนจนถึงความเตรียม พร้อมทางด้านอาคารสถานที่ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก นางลัดดา พร้อมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และนางพรพิมล พรชนะรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสาน ตลอดจนคณะครูอาจารย์ทุกท่าน ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดเพลงนนทบุรี มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ในส่วนของการเช่าที่ดินของวัดสายไหม จำนวน 20 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรนั้น โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้รับความกรุณาและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพลอากาศโทไพโรจน์ รัตนพล โดยได้ติดต่อประสานงานกับพระครูวิเศษภัทรกิจ เจ้าอาวาสวัดสายไหม ซึ่งยินดีที่ให้กรมสามัญเช่าที่ดินดังกล่าว เป็นระยะเวลา 30 ปี และคุณศิริลักษณ์ ทัสนารมย์ พร้อมญาติพี่น้องตระกูล "ทัสนารมย์" ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินหน้ากว้าง 20 เมตร เพื่อทำถนนเป็นทางเข้าโรงเรียน ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีครู 15 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 306 คน

 

ตราประจำโรงเรียน รูปเสมาอยู่กลางปีกทหารอากาศ

มีตัวอักษรวรรค ฤ.ว. ๒ อยู่ด้านล่าง

อักษรย่อโรงเรียน ฤ.ว. ๒
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมงคลมุนีศรีฤทธิยะ  ๒
คติพจน์โรงเรียน “ปญฺญา  นรานํ  รตนํ”  ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐ
ปรัชญาโรงเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่สากล
ดอกไม้ประจำโรงเรียน เหลืองปรีดียาธร
สีประจำโรงเรียน ฟ้า-เหลือง
สีประจำคณะสี - คณะเชียงแสน           สีเหลือง

- คณะสุโขทัย              สีชมพู

- คณะอู่ทอง               เขียว

- คณะอยุธยา               สีแสด

- คณะรัตนโกสินทร์        สีม่วง

เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชฤทธิยะวรรณาลัย
วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๖  (วันสถาปนาโรงเรียน)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียงและวิถีไทย
พันธกิจ
พัฒนานวัตกรรมและการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพเป็นพลโลก
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ระดับองค์กร
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะหลัก
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต เพื่อที่จะได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
วัฒนธรรม
เคารพผู้ใหญ่ ยิ้มไหว้ขอบคุณ เอื้อเฟื้อเจือจุน สนับสนุนจริงใจ
ค่านิยม 
รักความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ
อัตลักษณ์
ฉลาดรู้ คู่คุณธรรม (WE ARE SMART)
เอกลักษณ์
สะอาด ร่มรื่น