แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ประเภทสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบรวมกับคะแนน O-NET (ห้องเรียนทั่วไป)  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  และทำการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  แล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว  มา รายงานตัวในวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณา ๒

สำหรับรายชื่อนักเรียนตัวสำรอง โรงเรียนจะประกาศรายชื่อทดแทนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์ในการรายงานตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้

เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่

Posted in Uncategorized, กลุ่มบริหารวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์.