แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบ
รวมกับคะแนน O-NET (ห้องเรียนทั่วไป) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

    บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

    ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 

    สำหรับรายชื่อนักเรียนตัวสำรอง โรงเรียนจะประกาศรายชื่อทดแทนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์ในการรายงานตัว
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

    ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้

เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่

Posted in Uncategorized, กลุ่มบริหารวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์.