เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ห้องเรียนปกติ

ระดับชั้น  ม.๑  จำนวน ๗ ห้อง  รับ  ๒๘๐ คน 

ระดับชั้น  ม.๔  จำนวน ๘ ห้อง  รับ  ๓๒๐ คน 

 

[restabs alignment=”osc-tabs-center” responsive=”false” tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”ระดับชั้น ม.๑” active=”active”]

ประกาศเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับชั้น ม.๑

          ๑. ห้องเรียนปกติ

              ๑.๑ จำนวนที่รับตามแผนจำนวน ๗ ห้อง  ห้องละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ คนแบ่งออกเป็นนักเรียนในพื้นที่จำนวน ๑๑๒ คน และนักเรียนนอกพื้นที่จำนวน ๑๖๘ คน

              ๑.๒ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน   คือ  แขวงสายไหม   เขตสายไหม

              ๑.๓ รับนักเรียนเข้าเรียนด้วยวิธีการสอบคัดเลือก โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ ซึ่งคำนวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบ ที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก โดยข้อสอบจะอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ และประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม ใน ๕ วิชาหลัก รวมกับคะแนน O-NET

        ๑.๔ ถ้านักเรียนยังไม่เต็มตามแผน โรงเรียนจะพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการเพิ่มเติม จนครบตามแผนการรับนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

          ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

          ๒. เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ

          ๓. การใช้สิทธิพื้นที่บริการ จะต้องมีชื่อ  อยู่ในทะเบียนบ้าน แขวงสายไหม เขตสายไหม และ ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านตามสำเนาทะเบียนบ้านต้องเป็น บิดา, มารดา,ปู่, ย่า, ตา หรือ ยาย  ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น และต้องมีชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย ๒ ปีต่อเนื่อง (นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ เปิดรับจำนวน ๑ ห้องเรียน (๓๖ คน)

ติดต่อสมัครได้ที่ห้องวิชาการ   สอบถาม โทร.๐-๒๕๓๖-๐๐๑๗ ต่อ ๑๐๔

 

[/restab]
[restab title=”ระดับชั้น ม.๔“]

ประกาศเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับชั้น ม.๔

    ๑. จำนวนที่รับตามแผน จำนวน ๘ ห้อง 

ห้องละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน

        แบ่งเป็น ๔ แผนการเรียน ดังนี้

         ๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์จำนวน ๒ ห้อง  รวม  ๘๐  คน

         ๒) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  

จำนวน ๒ ห้อง  รวม  ๘๐  คน

         ๓) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนจำนวน ๑ ห้อง  รวม  ๔๐  คน

         ๔) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นจำนวน ๑ ห้อง  รวม  ๔๐  คน

          ๕) แผนการเรียนทักษะอาชีพ

จำนวน ๒ ห้อง  รวม  ๘๐  คน

๕.๑ สาขาศิลปะและการแสดง      จำนวน ๒๐ คน

๕.๒ สาขากีฬาและนันทนาการ     จำนวน ๒๐ คน

๕.๑ สาขาช่างอุตสาหกรรม         จำนวน ๑๖ คน

๕.๑ สาขาคหกรรม                  จำนวน ๑๒ คน

๕.๑ สาขาคอมพิวเตอร์              จำนวน ๑๒ คน

     ๒.  การรับนักเรียน

           ๑) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน  เต็มตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน จำนวน ๒๘๐ คน โดยพิจารณาตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเรียงลำดับ จากผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน

๒) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนทั่วไปเพิ่มเติม จำนวน ๔๐ คน เข้าเรียนชั้น

ม.๔ ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากการคำนวณคะแนนรวม (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  และ (๒) คะแนน O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  และประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม ใน ๕ วิชาหลัก  รวมกับคะแนน O-NET

          ๓) กรณีที่ยังไม่เต็มตามแผน  ๓๒๐ คน โรงเรียนจะรับนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ทั่วไป เข้าเรียนชั้น ม.๔  โดยใช้คะแนน GPAX และ O-NET

 

[/restab]
[restab title=”ระเบียบปฏิบัติและหลักฐานในการสมัคร“]

ระเบียบปฏิบัติและหลักฐานในการสมัคร

ม.๑ และ ม.๔

          ๑. ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง

          ๒. ผู้สมัครเข้า ม.๑ ต้องนำ แบบยื่นความจำนง

              มาสมัครเข้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

 

พิมพ์แบบยื่นความจำนงได้ที่เว็บไซต์ของ

สพม.๒  www.bangkok2.org

กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเลือกโรงเรียนอันดับสำรองไว้ด้วย

หากไม่สามารถพิมพ์แบบยื่นความจำนงดังกล่าวได้ให้มาติดต่อพิมพ์…ได้ที่โรงเรียนในวันสมัคร

          ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และ ผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด (กรณีใช้สิทธิพื้นที่บริการให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)              

          ๔. สำเนาใบรับรอง (ปพ.๗) หรือ สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เข้า ม.๑) หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เข้า ม.๔)(ปพ.๑) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ชุด            

          ๕. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในครั้งเดียวกัน)

          ๖. รับเอกสารฉบับจริง…คืนจากกรรมการ

รับสมัครทั้งหมด พร้อมทั้งรับบัตรประจำตัวผู้สมัคร (เอกสารที่สมัครจะมาขอรับคืนไม่ได้)

          ๗. ผู้สมัครจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ในการติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง

[/restab][/restabs]

Posted in กลุ่มบริหารวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์.