ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ “ระดับภูมิภาค”

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ “ระดับภูมิภาค”

    ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation : OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายการพัฒนา และเพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการสร้างขวัญ กำลังใใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ผลการประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน ๔๙ ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน ๑๐๕ ผลงาน และเหรียญทองแดง จำนวน ๕๔ ผลงาน รวมจำนวน ๒๐๘ เรื่อง จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค” ประจำปี ๒๕๖๑ 

ดาวน์โหลดเอกสาร หนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-2561

Posted in กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์.