ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ )

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ) โดยมีกำหนดการดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑

รับสมัคร

– ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๒๓ – วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

สอบคัดเลือก

– วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศผลและรายงานตัว

– วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบปฏิบัติ

๑.  ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัคร online ใน www.bangkok2.org

เมื่อกรอกขอมูลครบแล้วให้พิมพ์ใบสมัคร Online เพื่อนำมาใช้สมัครห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

๒.  ในวันที่มาสมัครที่โรงเรียนผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง ภายในวันและเวลาที่กำหนด

๓.  ผู้สมัครจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนในการติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง

๔.  รับสมัครที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

หลักฐานในการสมัคร

๑.  ใบสมัคร Online

๒.  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. จำนวน ๓ รูป    (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในครั้งเดียวกัน)

๓.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด

๔.  สำเนาหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

๕.  สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เข้า ม.๑)

(พร้อมฉบับจริงเพื่อใช้ยืนยัน จะคืนให้เมื่อสมัครเสร็จ) จำนวน ๑ ชุด  หรือในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษาให้นำ สมุดรายงานผลการเรียน    ในระดับชั้น ป.๔ และ ป.๕ ฉบับจริง

 

***สำหรับห้องเรียนพิเศษพิจารณาผลการเรียนดังนี้

เกรดเฉลี่ยรวม ๔ ภาคเรียน ๒.๗๕ ขึ้นไป

(เกรดเฉลี่ยรวม ๔ ภาคเรียน ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒ และ ป.๕ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒)

เกรดเฉลี่ยรายวิชา

– วิชาคณิตศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป

– วิชาวิทยาศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป

 

โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๓๖๐๐๑๗ ต่อ ๑๐๔

Posted in กลุ่มบริหารวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์.