กิจกรรมรักคณิต คิดให้เป็น

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 26561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้จัดกิจกรรม “รักคณิต คิดให้เป็น” ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยมี ผอ.ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ เป็นประธานในครั้งนี้

Posted in Slider, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ข่าวประชาสัมพันธ์.