กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562

 

ปฏิทินการรับนักเรียน

ระดับชั้น สมัคร สอบ ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว ยื่นคำร้องจัดสรรที่เรียนรอบ2 ประกาศผลจัดสรรที่เรียนรอบ2
ม.1 22-27 มี.ค.62

(งด24 มี.ค.)

5 เม.ย.62 7 เม.ย.62 8 เม.ย.62 7-8 เม.ย.62 11 เม.ย.62
ม.4 22-27 มี.ค.62

(งด24 มี.ค.)

31 มี.ค.62 6 เม.ย.62 9 เม.ย.62

 

ระดับชั้น ม.1

แผนการรับ : จำนวน 9 ห้อง 356 คน แบ่งเป็น

ห้องเรียนปกติ จำนวน 8 ห้อง

ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) 1 ห้อง (36คน)

การสมัคร : ยื่นความจำนงทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org แล้วพิมพ์มาส่งในวันสมัคร หรือมายื่นทางเว็บไซต์ในวันสมัครก็ได้

การสอบ :  ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดเป็นคะแนน 70% รวมกับคะแนน O-NET อีก 30%

อัตราส่วนการรับ : ในเขตพื้นที่บริการ 40% นักเรียนทั่วไป 60%

คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ : มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในแขวงสายไหม

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

 

ระดับชั้น ม.4

แผนการรับ : จำนวน 9 ห้อง 360 คน

โดยรับนักเรียนม.3 เดิม 284 คน และนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก 76 คน ดังนี้

  1. วิทย์-คณิต 10 คน
  2. อังกฤษ-คณิต 10 คน
  3. อังกฤษ-เกาหลี 17 คน
  4. อังกฤษ-ญี่ปุ่น 5 คน
  5. อังกฤษ-จีน 5 คน
  6. วิทยาศาสตร์การกีฬา 9 คน
  7. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 20 คน

การสมัคร : รับใบสมัครที่โรงเรียน

การสอบ :  ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดเป็นคะแนน 70% รวมกับคะแนน O-NET อีก 30%

อัตราส่วนการรับ : สมัครเรียนม.4 รับนักเรียน ม.3 เดิมและนักเรียนทั่วไป

 

เอกสารประกอบการสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

** นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนและมาดำเนินการสมัครด้วยตนเอง
** เอกสารที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
** การสมัครเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ไม่มีค่าสมัคร
ระดับชั้น ม.1
1. ใบแจ้งความจำนง (พิมพ์จาก www.bangkok2.org) หรือมายื่นความจำนงในวันสมัครก็ได้
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
กรณีใช้สิทธิ์ในเขตพื้นที่บริการให้นำเอกสารหลักฐานมาด้วย ดังนี้
– ทะเบียนบ้านตัวจริง
– หนังสือรับรองว่านักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้านที่ยื่นสมัครจริง โดยให้เจ้าบ้านเป็นผู้ลงนามรับรอง
3. ปพ.1 หรือ ปพ.7 (ใบรับรอง)
4. ผลคะแนน O-NET
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
6. หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล)

ระดับชั้นม.4
1. ใบสมัคร (รับใบสมัครที่หน้าห้องรับสมัครเพื่อกรอกและติดรูป) ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3. ปพ.1 หรือ ปพ.7(ใบรับรอง)
4. ผลคะแนน O-NET
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
6. หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล)

Posted in กลุ่มบริหารวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์.